Δημητρακάκη 15 Χανια 73135

Δομημένη Καλωδίωση

Δομημένη Καλωδίωση είναι το σύστημα με το οποίο αναπτύσσονται  όλες τις καλωδιώσεις ασθενών ρευμάτων και ψηφιακών σημάτων

που χρησιμοποιούνται για μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων, και έλεγχο επικοινωνιών σε ένα ενιαίο σύστημα καλωδίωσης.

Υποσυστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δομημένη καλωδίωση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις είναι τα δίκτυα φωνής–δεδομένων,

βίντεο, ήχου, ασφάλειας,  κτιριακών αυτοματισμών, φωτισμού, και οτιδήποτε άλλο προγραμματίζεται, σχεδιάζεται, εγκαθίσταται,

και ρυθμίζεται ως ένα ενιαίο σύστημα.Όσον αφορά τα υλικά και τον εξοπλισμό του ενα συστήμα Δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από:

  • Τις καλωδιώσεις
  • Τον παθητικό εξοπλισμό
  • Τον ενεργητικό εξοπλισμό

Οσον αφορά την δομή του διακρίνεται σε:

  • Δίκτυο κορμού (backbone) που περιλαμβάνει το δίκτυο κεντρικής διανομης των ψηφιακών σημάτων από το κεντρο διαχειρισης δεδομένων  προς τα επι μέρους υποσυστήματα η προς τα τοπικής εμβέλειας σημεία ελέγχου
  • Οριζόντια καλωδίωση που περιλαμβάνει το δίκτυο διανομής απο το κέντρο ελέγχου κάθε υποσυστήματος προς τον εξοπλισμο των θέσεων λήψης